Informacja RODO - ZMl.Płońsk

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacja RODO
Dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej

I
[Administrator Danych]

Zakład Mleczarski Sp. z o.o., w Płońsku z siedziba w Skarżynie, al. Lipowa 6, 09-100 Skarżyn, KRS: 0000095055, NIP: 5671584657, REGON: 13043143000000,
Jest administratorem danych osobowych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznej.
Z administratorem danych można kontaktować się:
a) pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej,
b) pod adresem poczty elektronicznej nadawcy,
c) poprzez Inspektora Ochrony Danych: Michał Wesołowski, adres e-mail: zakladmleczarski-IOD@armsafield.com
II
[Cele i czas przetwarzania danych osobowych]

1. Administrator przetwarza informację kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:
a) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,
b) dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami/kontrahentami i innymi osobami,
c) przyjmowanie pism, zgłoszeń wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji i innych wniosków,
d) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń,
f) wykonania umowy
g) w celu nawiązania współpracy,
2. Administrator informuje, że może posiadać Państwa numer telefony jeśli został mu on przekazany i przetwarzać go w celach powyżej wskazanych.
3. Dane osobowe, będziemy przechowywać do utraty ich przydatności do wyżej wymienionych celów.  

III
[Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych]

1.Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:
a) prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO):
- kontakt wobec korespondencji incydentalnej oraz stałej, polegający na umożliwieniu odpowiedzi,
-dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami,
-wykonanie umowy łączącej administratora z pracodawcą adresata,
-przekazanie informacji o działalności Administratora na wyraźne żądanie nadawcy (przekazanie informacji handlowej)
b) wykonanie umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

IV
[Odbiorcy danych osobowych]

1.Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi:
a) utrzymania poczty elektronicznej
b) windykacji
c) doradcze i prawne
d) obsługi administracyjnej

V
[Prawa osób, których dane dotyczą]
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) dostępu do danych,
b) do otrzymania kopii danych,
c) do sprostowania danych,
d) do usunięcia danych,
e) do ograniczenia przetwarzania,
f) do przenoszenia danych,
g) do sprzeciwu,
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się wykorzystując dane kontaktowe opisane w pkt I niniejszej klauzuli.


VI
[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że jego dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego